Rozvrh hodin

 2. pololetí

ČJ - český jazyk
M - matematika
TV - tělesná výchova
ČaJS - člověk a jeho svět (prvouka)
ČaSP - člověk a svět práce (pracovní činnosti)
HV - hudební výchova
VV - výtvarná výchova