Týden 6.11. - 10.11.2017

ČESKÝ JAZYK:
Písmena na hraní i na čtení
str. 32-34 Velká tiskací písmena W, Q, slabiky VĚ, PĚ, MĚ, BĚ
Cviky pro psaní - začínáme používat náš pracovní sešit
MATEMATIKA:
Matematika 1/1
str.38-40 Počítáme do 8, píšeme číslice 5,6,0
Pracovní karty k matematice (děti budou dostávat průběžně k procvičování a za domácí úkol)
PRVOUKA:
Prvouka - děti budou pracovat s pracovními listy, které vytisknu a budou si je ukládat do portfólií
Opakování - jehličnaté a listnaté stromy (co jsem si zapamatoval)
Rodina

ÚKOLY:
na úterý - PL M
na středu - ČJ - učebnice nebo PL
na čtvrtek - PL M
na pátek - PRV - Strom života (PL) - děti budou potřebovat fotografie nejbližších členů rodiny (sourozenců, rodičů a prarodičů), které budou moc vystřihovat (a vaši spolupráci)

INFORMACE PRO RODIČE:
- Škola v přírodě - už mi zbývá jenom šest přihlášek. Prosím.
- Oblíbené knížky na tento týden budou mít - Emilka, Eliška. Snad jsem nezapomněla na nikoho, kdo byl ještě nemocný. Děti si vyzkoušejí prezentovat svoji knížku před ostatními. Jak se jmenuje, kdo ji napsal (příp. ilustroval, pokud budou chtít a vědět), co se jim na knížce líbilo, co je zaujalo, kdo jsou hlavní hrdinové a případně komu by tuto knížku doporučily a proč.
- Děti dostaly opět katalogy knížek na objednání. Pokud budete chtít něco objednat, tak nejpozději do středy 8.11. Peníze, prosím, až dorazí knížky.
- Termíny a časy konzultací jsou již na webových stránkách, jak jsem vám v týdnu psala. Většina z vás se již zapsala. Oficiální konzultace školy jsou 9.11., kdy máme také první čtyři konzultace. Ostatní budeme mít průběžně během listopadu. Přes odkaz na webovkách se dostanete na termíny a časy, kde se budete moct zapsat na konkrétní den a hodinu. Konzultace probíhají s vámi a dítětem, tudíž jsme tam minimálně tři (pokud chtějí přijít oba rodiče, jsou samozřejmě vítání).
- Tabulku za měsíc ŘÍJEN - jsem dětem vyplnila a v pondělí ji dostanou děti zpět domů. Děkuji za spolupráci.
- Pracovní listy z prvouky, které děti, co chybí, najdou vždy v šuplíčku na dodělání jsou vždy pouze jako shrnutí tématu, o kterém jsme si daný týden povídali a kterým jsme se zabývali během vyučování. Bylo by fajn si s dětmi při vyplňování tohoto listu vždy trochu k danému tématu popovídat, aby dítě vědělo, co a proč vyplňuje.

ZHODNOCENÍ TÝDNE 30.10. - 3.11.2017
Tento týden byl nadále ve znamení velké nemocnosti. Každý den chybělo asi šest dětí.
V češtině jsme probrali další písmena Ď, Ť, Ň, X, Y a slabiky di, ti, ni a dě, tě, ně. Pokud budete s dětmi procvičovat syntézu slov, používejte tyto slabiky dohromady (ne jako jednotlivé hlásky), např. DI-V-O-Č-Á-K, K-O-TĚ apod. Obdobně potom budeme při hláskování používat i slabiky vě, pě, mě, bě, např. VĚ-J-Í-Ř, MĚ-S-T-O apod. S pomůckou "vějíře" jsem tento týden ještě nezačala pracovat, jelikož bylo stále dost dětí nemocných a já bych ráda, aby nás s ní začalo pracovat co nejvíce najednou, aby se to děti naučily. Tak snad začneme už tento týden. Psali jsme takový první malý testík. Děti pomocí analýzy slov určovaly, kde slyší jaké písmeno ve slovech, a opisovaly předepsaná slova (soustředění, pozornost). Ve většině případů děti zvládly testík bez problémů. Podíváme se na něj společně na konzultacích (do té doby si napíšeme ještě jeden). Děti už by měly znát prakticky všechna velká tiskací písmena abecedy a být schopné složit bez problémů troj- a čtyřhláskové slovo. Při čtení potřebují syntézu (aby si daly slovo po písmenkách dohromady a přečetly ho) a při psaní zase analýzu (aby si slovo v hlavě rozložily a správně ho po písmenkách napsaly). Tudíž stále doporučuji všem, co to moc nejde tuto dovednost každý den trochu trénovat. Ty děti, které zvládají již číst, samozřejmě nemusí a můžou se samy pustit do nějaké jednodušší knížky či textu.
Prezentace knížek jsme již skoro dokončili (až na nemocné, kteří nám knížky představí, až přijdou do školy). V dalším týdnu pro děti připravím první Čtenářský list, který ke své knížce, kterou nám prezentovaly, vyplní.
V matematice jsme si přidali znaménko "menší než", abychom mohli již porovnávat z obou stran. Opět jsme pracovali pomocí vizualizace (dřívka). Pracujeme již s počtem do osmi (včetně nuly) a začínáme trénovat psaní číslic. Čeká nás nově operace "odčítání". Také jsme si napsali malý testík na ověření našich znalostí (sčítání, porovnávání "větší než" a "rovná se" a stavby a jejich plánky). Sčítání a porovnávání jde dětem dobře. S plánky někteří ještě bojují. Je to signál hlavně pro mě, abych je s nimi procvičovala. Opět se na ně společně podíváme při konzultacích.
Tyto testy slouží pro děti (i pro mě)jako zpětná vazba toho, co již umí (a co je třeba ještě procvičovat). Budeme je psát průběžně. Nejedná se o žádné "písemky", ze kterých by děti měly mít strach nebo se na ně dlouze učit. Je to opravdu jenom zpětná vazba jejich zvládnutých dovedností. Pokud by se díky těmto testům u někoho ukázalo, že nějaký jev absolutně nezvládá nebo s ním má opravdu velké problémy, tak bych vás určitě kontaktovala a sdělila vám to.
V prvouce jsme zvládli obě témata "Od semínka ke stromu" (cesta od stromu k papíru) a "Ptáci na podzim" (seznámili jsme se s našimi nejznámějšími stěhovavými a nestěhovavými ptáky a pouštěli si obrázky a některé hlasy ptáků). V rámci tématu "Od semínka ke stromu" jsme si společně četli obrázkové čtení "O veverce Zrzce", kde jsme potom k obrázkům psali i slova a tak jsme hezky zapojili češtinu do prvouky. Snažím se, aby děti viděly, že čtení a psaní budou potřebovat v každém předmětu, nejenom v češtině samotné.
Výtvarná výchova a část hudební výchovy byly ve znamení Halloweenu, který jsme společně prožili v úterý, kdy děti přišly v maskách. Povídali jsme si o tom, kde a jak svátek vznikl a k čemu vlastně slouží. Zazpívali jsme si také jednoduché halloweenské písničky v angličtině a pomocí obtisku vlastní ruky si vytvořili halloweenského ducha (naše masky i výtvory najdete opět v galerii na webových stránkách či u nás ve třídě).
Děkuji za účast některých dětí na naší školní soutěži o nejkrásnější dýni. I když jsme nevyhráli, přesto byly dýně vašich dětí opravdu moc povedené. Děkuji také vám, rodičům, že jste dětem s dýněmi pomohli, aby se mohly zúčastnit.
Divadelní představení "O neposlušných kůzlátkách" se dětem moc líbilo. Pěkně jsme si to užili.

PŘEJI PŘÍJEMNÝ LISTOPADOVÝ TÝDEN!!!